Khóa học tiếng nhật cơ bản 5

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 5

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 375 từ
 • Thành thạo các trợ từ
 • Diễn đạt nguyên nhân
 • Đặt câu hỏi nghi vấn
 • Diễn đạt phán đoán
khóa học tiếng nhật cơ bản 4

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 4

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 395 từ
 • Đặt câu nhờ vả, lời khuyên
 • Đặt câu hai hành vi
 • Đặt câu mệnh lệnh và cấm
khóa học tiếng nhật cơ bản 3

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 3

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 300 từ
 • Ngữ pháp về chia động từ
 • Đặt câu về sở thích
 • Đặt câu động từ cho nhận

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 2

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Từ vựng được học: 265 từ
 • Biết cách chia động từ
 • Đặt câu so sánh
 • Đặt câu ghép

Khóa học tiếng Nhật cơ bản 1

/

Học phí: 1.500.000đ

Sau khóa học:

 • Giới thiệu bằng tiếng Nhật
 • Hội thoại cơ bản
 • Biết cách nói giờ, hỏi giờ
 • Biết cách hỏi đường